Home » Documenten » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten van en overeenkomsten tot levering van producten en het verrichten van diensten gesloten door Daar Online Media B.V., handelend onder de namen DaarOM en daar-om.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58180079, alsmede Daar[so] B.V., tevens handelend onder de naam daar-so.nl, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69301980 en tevens Het Neefje Van B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81836082, hierna individueel en/of gezamenlijk te noemen: ’Opdrachtnemer’, ten behoeve van haar klanten en opdrachtgevers, hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’.

2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer afwijkende, bedingen en bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

3. De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval van strijdige bepalingen tussen die van Opdrachtnemer en Opdrachtgever, prevaleren de voorwaarden van Opdrachtnemer.

4. Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel overeenstemming te bereiken over nieuwe, met de nietige of vernietigde qua doel en strekking vergelijkbare, bepalingen.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop Opdrachtnemer haar aanbieding baseert. Indien de door Opdrachtgever verstrekte gegevens niet juist en/of onvolledig blijken te zijn nadat Opdrachtnemer de offerte heeft opgemaakt of aanbieding heeft gedaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de offerte c.q. aanbieding aan te passen conform de correcte en/of volledige gegevens.

3. Aan een door Opdrachtnemer voor de offerte of aanbieding opgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar gemaakt budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Opdrachtnemer te verrichten prestaties.

4. De prijzen in de door Opdrachtnemer schriftelijk aangeboden aanbiedingen en offertes zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt pas tot stand nadat Opdrachtgever de offerte, binnen 14 dagen na dagtekening ervan, ondertekend schriftelijk of digitaal aan Opdrachtnemer heeft toegezonden en door Opdrachtnemer is ontvangen.

2. Wijzigingen opgegeven door Opdrachtgever na het aanvaarden van de order of opdracht, worden pas doorgevoerd indien deze schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door de Opdrachtgever opgegeven wijzigingen, niet door te voeren. Het niet doorvoeren van de opgegeven wijzigingen is nimmer een rechtsgeldige reden voor Opdrachtgever om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever blijft alsdan aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen (koop)prijs.

3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden op basis van nacalculatie gefactureerd op basis van de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle diensten van Opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Opdrachtnemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. In verband met de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst zal Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en/of inlichtingen, hierna aan te duiden met: “Informatie”, aan Opdrachtnemer aanleveren.

5. Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de juiste werking van de door haar ter beschikking gestelde Informatie, evenals voor de toepasbaarheid en geschiktheid van deze Informatie voor de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer.

6. Indien de hiervoor bedoelde Informatie te laat wordt geleverd, dan wel niet te verwerken is, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de dientengevolge ontstane schade, waaronder, doch niet uitsluitend, productiestilstand.

7. Indien het door Opdrachtnemer te realiseren product adviesdiensten betreffen, dan zal Opdrachtnemer die diensten geheel zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van Opdrachtgever, uitvoeren.

8. De dienstverlening van Opdrachtnemer wordt uitsluitend verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van Opdrachtnemer.

9. Het gebruik dat Opdrachtgever maakt van een door Opdrachtnemer afgegeven advies is steeds voor risico van Opdrachtgever. De inhoud van een door Opdrachtnemer afgegeven advies heeft nimmer werking jegens een derde die geen partij is bij de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

10. Indien de overeenkomst strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen ingeval Opdrachtgever gegevens verspreidt of publiceert via de website in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Opdrachtnemer gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

Artikel 5: Beveiliging

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de aansluiting of de toegang tot de gegevens die worden opgeslagen te beveiligen. Opdrachtnemer geeft geen garantie voor de aangebrachte beveiliging. Opdrachtnemer sluit elke aansprakelijkheid voor schade, die ondanks de door haar genomen voorzorgsmaatregelen mocht ontstaan ten aanzien van de beveiliging van gegevens uit.

2. De door Opdrachtnemer gebruikte werkwijzen, zoekwoorden, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en zijn strikt voorbehouden aan Opdrachtnemer en worden niet aan Opdrachtgever of derden verstrekt.

Artikel 6: Oplevering

1. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van een opgegeven leveringstijd.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd het door haar gerealiseerde product in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Indien en zolang een deellevering door Opdrachtgever niet is betaald en/of Opdrachtgever anderszins in de nakoming van de overeenkomst of gemaakte afspraken tekortschiet, is Opdrachtnemer gerechtigd de volgende (deel)levering op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

3. Opdrachtnemer zal het door haar gerealiseerde product online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen, tenzij partijen aflevering op een ander formaat gegevensdrager is overeengekomen. Eventueel overeengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter keuze van Opdrachtnemer in papieren dan wel digitale vorm en in een door Opdrachtnemer bepaalde taal verstrekt.

4. Indien het door Opdrachtnemer gerealiseerde product een website betreft, dan stelt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare gebruikslicentie ter beschikking, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 7: Tarieven

1. Het tarief dat Opdrachtnemer berekent, kan bestaan uit een vaste prijs of een uurtarief, in beide gevallen eventueel aangevuld met variabele componenten. Ingeval de variabele component bestaat uit de kosten van media-inkoop, dan rekent Opdrachtgever uitsluitend de kostprijs hiervan af. De variabele component zal – indien van toepassing – maandelijks aan Opdrachtgever worden gefactureerd en dient vooruit te worden voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd administratiekosten over de variabele component in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De administratiekosten bedragen maximaal 5%.

2. Een verlaging op verzoek van Opdrachtgever van de variabele component zoals bedoeld in het vorige lid, zal nimmer tot verlaging van de overeengekomen vaste prijs of het overeengekomen uurtarief leiden. Een verhoging van de variabele component treedt eerst in nadat Opdrachtnemer hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer gerechtigd schriftelijk en met inachtneming van een termijn van 3 maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de voorgenomen aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de voorgenomen wijziging, de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de voorgenomen wijziging in werking zou treden. Het recht tot opzegging komt Opdrachtgever niet toe indien partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer de tarieven en/of prijzen tussentijds mag aanpassen. Tariefsverhogingen die beperkt zijn tot aanpassing aan de inflatie zullen voor de Opdrachtgever nimmer een reden
kunnen vormen een lopende overeenkomst te beëindigen.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, onderhands akkoord in de zin van de WHOA of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft Opdrachtnemer het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling direct af te sluiten van de producten en diensten totdat alle facturen zijn betaald. Hieronder valt ook het stopzetten of opschorten van lopende advertentiecampagnes.

Artikel 9: Incassokosten

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle door Opdrachtnemer te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, waaronder tevens verstaan de kosten voor de inschakeling van externe deskundigen, voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering, naast de wettelijke handelsrente, incassokosten verschuldigd.

2. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 450,00.

3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zijn de buitengerechtelijke kosten gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten zoals bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien Opdrachtgever natuurlijk-persoon na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd alsnog het verschuldigde heeft voldaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Opdrachtnemer in eigendom overgedragen producten blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en), is nagekomen.

2. Rechten worden in het voorkomende geval aan de Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de overeenkomst
verschuldigde bedragen heeft voldaan.

3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Opdrachtnemer kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen Informatie of gerealiseerde gegevens, documenten en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 11: Einde overeenkomst en opzegging

1. Ieder der partijen komt het beroep op ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, doch uitsluitend na een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn is gesteld, voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald.

2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

3. Een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd die naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, kan door ieder der partijen met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn worden opgezegd. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, bedraagt een redelijke opzegtermijn ten minste één (1) maand, tenzij de meest gerede partij aannemelijk maakt dat de opzegging per direct werking behoort te hebben. Partijen zullen wegens opzegging nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

4. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is nimmer door Opdrachtgever tussentijds opzegbaar.

5. De overeenkomst is door beide partijen direct en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, opzegbaar ingeval aan de andere partij – voorlopig of definitief – surseance van betaling wordt verleend, die partij een verzoek heeft ingediend voor een onderhands akkoord in de zin van de WHOA, indien het faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door of vanwege fusie of indien de beslissende zeggenschap in de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites en licenties, van rechtswege.

Artikel 12: Beperking aansprakelijkheid Opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt welke het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of het gevolg is van een onrechtmatige daad door Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking de schade waartegen Opdrachtnemer verzekerd is.

2. Indien Opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen verzekering heeft gesloten voor de door Opdrachtgever geleden schade of genoemde verzekering om welke reden ook deze schade niet of niet volledig dekt, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst in welk kader de schade is ontstaan, exclusief BTW. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt het factuurbedrag gesteld op het totaal van de overeengekomen periodieke vergoedingen (exclusief BTW) voor maximaal 1 jaar. In geengeval zal de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe schade, uit welke hoofde ook, meer bedragen dan € 10.000,–.

3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en/of schade door bedrijfsstagnatie. Deze opsomming is niet limitatief. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ondeskundig en volgens eventuele gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van het door Opdrachtnemer geleverde product.

5. Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige Informatie.

6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door klikken op advertenties geplaatst door Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever, welke niet tot een paginabezoek van de website van de Opdrachtgever leidden.

7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, het gebruik van creditcard acceptatiemechanisme of elektronische betaling, schade door onderhoudswerkzaamheden of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Opdrachtgever.

8. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, komt alleen die schade voor vergoeding in aanmerking, die binnen bekwame tijd na het ontstaan van die schade schriftelijk aan Opdrachtnemer is gemeld. Vorderingen op grond van het feit dat de geleverde diensten en producten niet voldoen aan de overeenkomst, verjaren na twee jaar nadat kennisgeving hieromtrent Opdrachtnemer heeft bereikt.

9. (Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Opdrachtnemer c.q. in dienst zijn bij Opdrachtnemer c.q. die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld en die door Opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-) personen en Opdrachtnemer tezamen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan Opdrachtnemer alleen zou hebben dienen te vergoeden.

10. Aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel of elders in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of enige persoon voor wie Opdrachtnemer wettelijk aansprakelijk is. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken.

11. Klachten over de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Een dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van dit artikel.

Artikel 13: Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, niet-, niet-tijdige of niet-deugdelijke levering door leveranciers van Opdrachtnemer, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet-, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog en/of algemene vervoersproblemen worden daaronder in ieder geval begrepen.

3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 14: Vrijwaringen

1. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer apparatuur, programmatuur, en/of (digitale)(data)gegevens verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of programmatuur vrij zijn van virussen en defecten. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte apparatuur, programmatuur, en/of (data)gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gebruikt.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan Opdrachtgever is toe te rekenen.

3. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Opdrachtnemer verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze
gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten van de door Opdrachtnemer ontwikkelde of verstrekte websites, (elektronische) (data)bestanden en/of andere zaken zoals ontwerpen, documentatie, rapporten enz., berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en kan niet aan derden in sublicentie worden gegeven, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de producten aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan de in het vorige lid genoemde producten te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen, tenzij uit de aard van de verstrekte producten anders voortvloeit of partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Opdrachtnemer zelf ontwikkelde websites, databestanden, of andere zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht of naar het oordeel van Opdrachtnemer een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Opdrachtnemer, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere websites, databestanden of zaken kan blijven gebruiken.

Artikel 16: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17: Non-concurrentie

1. Het is Opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, niet toegestaan tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende twee (2) jaren na afloop daarvan medewerkers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, direct of indirect zakelijke betrekkingen met hen aan te gaan of werkzaamheden door hen te laten verrichten, anders dan in het kader van de overeenkomst, op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding, te vermeerderen met € 500,- voor iedere dag gedurende welke de overtreding voortduurt, welke boetebedragen verschuldigd zullen zijn aan Opdrachtnemer.

Artikel 18: Verwerking Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever is de ‘(verwerkings)verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt, door de apparatuur en/of programmatuur van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

3. Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Opdrachtnemer voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en procesdata en is slechts toegankelijk voor Opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Opdrachtnemer hiertoe krachtens de wetof een rechterlijke uitspraak verplicht is, en worden slechts gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

4. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Daar Online Media B.V., te (9728 NP) Groningen aan de Schweitzerlaan 12. Opdrachtgever kan te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in zijn gegevens en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kan Opdrachtgever te allen tijde bezwaar aantekenen tegen het ontvangen van informatie van Opdrachtnemer via e-mail, telefoon en/of
post.

Artikel 19: overdracht van rechten en verplichtingen

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen

2. Opdrachtnemer is gerechtigd haar aanspraken op betaling van vergoedingen uit hoofde van de met Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst(en), aan een derde over te dragen.

Artikel 20: Slotbepalingen

1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende overeenkomsten, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

3. De bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, onverminderd het recht van partijen om in hoger beroep en/of cassatie te gaan.